1. ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการบริการ
ออลฟู๊ดส์ช้อปปิ้งออนไลน์ หรือ www.alfoodsmarket.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”)ให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล การให้บริการนี้ มีพื้นที่จํากัด และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ ใน การใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ แอพลิเคชั่น และ อนุญาตให้บริษัทดําเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยใบเสร็จรับเงิน /เอกสารการซื้อขายในวันที่บริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท สัญญาระหว่างท่านและบริษัทในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับใน ราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้จํานวนสินค้าที่มีจําหน่ายจะขึ้นอยู่กับจํานวนสินค้าที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียด ที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของบริษัทนี้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในเว็บไซต์นี้ ในกรณีการ ชําระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต/เดบิตก่อนใช้บริการนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบว่าบัตรชําระเงินของท่านยังสามารถใช้ชําระค่าสินค้าทางเว็บไซต์ได้และบัตรดังกล่าวไม่สิ้นอายุก่อน วันที่คาดว่าจะมีการส่งสินค้าที่สั่งซื้อหากบัตรชําระเงินของท่านสิ้นอายุในวันที่ส่งสินค้า บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก ท่านหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า บริษัทอาจทําการยกเลิกการให้ บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ
ในการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 090-488-5644 (หรือหมายเลขอื่นใดที่ได้แจ้งในหน้าเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com หรือทําการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที) หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลง ทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านป่าฝืนข้อตกลง และเงื่อนไขนี้หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ทั้งนี้การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขการสั่ง ซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด ในกรณีที่ท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ท่านลงทะเบียนใช้บริการ และในกรณี ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ท่าน

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน
ระหว่างการลงทะเบียนบริษัทจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสําหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผย ให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการใดๆ ที่กระทําผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับ อนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบน่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทไปโดย มิชอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมา จากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดําเนินการเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com ถือเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้เว็บไซต์”) และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทําลายชื่อเสียงและทําให้เสื่อม ซึ่งสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

ทั้งนี้ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่กระทําการใดๆตามที่ระบุดังต่อไปนี้ 

 • ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ทําการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์
 • มากกว่าที่จําเป็นเพื่อการใช้งานของตน
 • กระทําการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทําการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้เว็บไซต์รายขึ้น
 • กระทําการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
 • กระทําการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • ใช้เว็บไซต์ในการแจกว่าบข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
 • ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์
 • สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์

หากทางบริษัทตรวจทราบ หรือตรวจพบว่ามีการกระทําการใดๆ ที่กระทบต่อเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ จากการกระทําข้างต้น ทางบริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ กระทําการดังกล่าว จากการละเมิดข้อกําหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความเสียหายด้วย

6. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่

 • การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิด
 • ความรุนแรงหรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฏหมายในท้องที่ใดๆ
 • การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัท หรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท
 • การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเบ้าใช้บริการได้
 • การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือบ่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
 • การขัดขวางหรือทําให้เครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com หยุดชะงัก
 • การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสําเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัทมีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับ อนุญาตให้ชําระค่าเสียหายเต็มจํานวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทหรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจาก บริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่า ชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทจากการละเมิดข้อกําหนด ของกฏหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

7. การจํากัดความรับผิด
แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com ก็ตาม บริษัทก็ ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การใช้เว็บไซต์ หากบริษัทพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทในการที่จะแก้ไข บริษัทจะทําการ ปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

 • ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้
 • ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัทและโดยทางเทคนิคบริษัทไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
 • การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน
 • ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com ทั้งนี้ ข้อกําหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกําหนดของกฎหมายทั่วไป

8.คําบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
บริษัทฯ จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคําบรรยายผลิตภัณท์บนเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคําบรรยาย บริษัทฯ ยินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า) เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่าง กันไป

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดําเนินการกับข้อมูล
กรุณาอ่านและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัทตระหนัก ถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการ

การเก็บข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสม ที่สุดสําหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถ เปลี่ยนแปลงและแก้ไบความต้องการได้โดย เข้าไปที่ บัญชีของฉัน

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน

ข้อควรระวัง
ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสําหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทําการ Logout ทุก ครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง -รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

9. เงื่อนไขเกี่ยวกับจํานวนสินค้าที่สั่งซื้อผ่าน alfoodsmarket
จํานวนสินค้าที่ท่านทําการสั่งซื้อผ่าน alfoodsmarket ช้อปปิ้ง ออนไลน์ บริษัทฯจะถือว่าเป็นเพียงการแจ้งจํานวนที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งสาขาจะทําการยืนยันจํานวน สินค้าที่มี และสามารถจัดส่งได้กับท่านอีกครั้ง โดยสาขาจะทําการแนะนําสินค้าอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ในกรณีที่สต็อกสินค้านั้นๆมีจํานวนไม่เพียงพอตามรายการของท่านที่ระบุมาในใบสั่ง ซื้อสินค้า ซึ่งท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยส่วนลดต่าง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้ง สิ้น กรณีที่มีข้อพิพาทบริษัทจะถือว่าคําตัดสินของบิ๊กซีเป็นที่สิ้นสุด

10.เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่สั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวมีจํานวนไม่เพียงพอตามรายการที่ระบุมาในใบสั่งซื้อ โดยสินค้าที่จะทําการ เปลี่ยนแปลงต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันเท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วถึง * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า ประเททเดียวกัน

11. ข้อกําหนดอื่นๆ
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทําในศาลไทยตาม ภูมิลําเนาของบริษัท ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความใน เว็บไซต์ www.alfoodsmarket.com ในภาษาไทยเป็น หลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ให้ข้อกําหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นแล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้ บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทสละ สิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ใน อนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกําหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทาง เว็บไซต์วันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท